İNSAN KAYNAKLARI


Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., bir Verusa Grubu şirketi olarak topluluk ilke ve prensiplerine paralel, kurumsal yapısının temelinde insan haklarına saygılı, çalışanın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile hareket eder.

Sektörde dinamik yapısı ve marka işveren olma hedefi ile vizyoner, değer ve farkındalık yaratan, motivasyonu güçlü, hızlı ve gerektiğinde stratejik kararlar alabilen, proaktif yetkinlikte çalışanlarının ölçülebilir performans kriterlerine önem verir.

İnsan Kaynakları Politikası, çalışanlarının iş güvenliği ve iş sağlığını yasal mevzuatlar çerçevesinde korumayı ve iyileştirmeyi hedefler.

 

İnsan Kaynakları Politikamız


Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.


Ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.
Aynı hassasiyetle çalışanlarından aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket etmelerini ve tam uyum sağlamalarını bekler.


-Dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimser, faaliyetlerini kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara çerçevesinde yürütür.
-İnsan haklarına saygılıdır.
-Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.
-İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş aktı süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlere entegre eder.
-Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.
-İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.
-Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur.
-Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkânları sağlar.

 

İş ve staj imkanları için aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

 

info@pamukovaelektrik.com.tr