Sürdürebilirlik Önceliklerimiz


Çevre Dostu Uygulamalar

Grup şirketlerinden birisi olarak en önemli hedefimiz, sahip olduğumuz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile tüm faaliyetlerimizde çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarak, yatırımlarımızda insan, toplum ve çevrenin korunmasını sağlamak, verimli ve yaratıcı iş modelleri geliştirmek, gelecek nesillerin beklentilerini çevre dostu ve katma değerli ürünlerle karşılamaktır.

Sosyal Sorumluluk

İnsana ve çevreye değer katan sosyal projelerin içinde yer almak adına, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda, yöre halkının gelişimi, ihtiyaç sahiplerine maddi destek sağlayacak girişimler ve muhtelif vakıflara bağış yoluyla faaliyetlerimizi sürdürmek önceliğimizdir.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında faaliyet gösterilen sektörlerdeki riskleri bertaraf eden üretim koşulları oluşturulmakta ve tüm grup şirketlerinde 6331 sayılı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU, 4857 sayılı İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı yönetmelikler ve yasal zorunluluklar kapsamında tüm önlemler alınmaktadır.

AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji

Pamukova, rekabetin giderek arttığı değişen piyasa koşullarında talepleri daha iyi yönetebilmek ve tüm paydaşlara değer yaratan ürün ve hizmet sunmak için faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde Ar-Ge ve inovasyona önem vermekte ve teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte etmektedir.

Risk Yönetimi

Faaliyetlerimizin devamlılığını sağlamak ve paydaşlar nezdinde elde ettiğimiz güveni sürekli hale getirmek için olası riskleri minimize etmek ve ortadan kaldırmak üzere çözümler geliştirilmektedir.
Kurumsal risk yönetimi şirket strateji ve hedefleriyle uyumlu şekilde yürütülerek, paydaşlarımız ve diğer menfaat sahipleri için en yüksek değer yaratılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda içsel ve dışsal riskler tespit ve analiz edilmekte ve risk yönetim stratejileri belirlenmektedir.
 
Yönetim Kurulu’nun, başta Risk Yönetimi Komitesi ve şirket içi bölümlerin geri bildirimlerini de değerlendirerek onayladığı politikalar ve belirlediği stratejik hedefler doğrultusunda, uluslararası yönetim sistemleri ve standartlarına uyumlu, büyüme ve getiri dengesini gözeten risk yönetimi uygulanmaktadır.

İş Etiği ve Yolsuzlukla Mücadele

Pamukova, paydaşlarına en büyük ölçüde değer üretme sorumluluklarını, tabi oldukları yasal yükümlülüklere uyarak yerine getirmek amacıyla her yıl risk yönetimi denetimi, finansal tablolar denetimi, mevzuat ve uygunluk denetimi, rüşvet ve yolsuzluk denetimi çalışmaları yürütmektedir.
 
İş etiği yaklaşımının temellerinden olan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, itibarımız ve faaliyetlerimizin sorunsuz işlemesi bakımından kritik öneme sahiptir. Sadece kendi bünyemizde değil, tedarikçiler başta olmak üzere iş ortağımız olan tüm paydaşlarımızın bu yaklaşımı benimsemelerini bekliyoruz. Bu bağlamda Pamukova, merkez operasyonların yürütüldüğü bölgelerde yasal mevzuatlara ve uluslararası ticaretin gerektirdiği standartlara uyum sağlamaktadır. Şirket yönetici ve çalışanları rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikaları ve uygulama süreçleri hakkında eğitimlere tabi tutulmaktadır.