Sürdürebilirlik Politikamız


SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş. Verusa Holding bünyesinde bulunan tüm grup şirketleri gibi Verusa Holding sürdürülebilirlik öncelik ve politikalarını benimsemiştir. Bu politikaya göre Pamukova Elektrik,

- İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inancımızla çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı,
- Çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile çalışanlarımızın güvenliğini sağlamayı ve korumayı, 
- Çalışanlarımızla etik ve kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesine dayalı ilişkilerin oluşturulmasını,   
- Yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları konusunda ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamayı,
- Faaliyet göstermekte olduğumuz tüm coğrafyalarda topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; hissedarlarımız, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeyi,
- Faaliyetlerin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemeyi ve uygulamayı ve çevre politikamızı düzenli olarak gözden geçirmeyi,
- Faaliyetlerde enerji ve doğal kaynak kullanımını en verimli ve etkin hale getirmeyi, atık yönetimi, karbon salınımı ve su tüketimi konularındaki en etkin yönetim uygulamalarını hayata geçirmeyi,
- Tüm şirketlerimizin faaliyetlerinde ve üretimde kullandığı malzeme ve teknolojilerin, biyoçeşitlilik ve çevre üzerindeki etkilerini, iklim değişiklikleri ile mücadele kapsamında sera gazı salınımını en aza indirecek yöntemleri kullanmayı, ürün yaşam döngüsü çalışmaları ile çevre dostu ürünler üretmeyi,
- Tedarikçilerimizle çevresel ve sosyal etkileri yönetmek üzere karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışarak verimliliğimizi ve sürdürülebilirlik performansımızı arttırmayı,
- Ticari faaliyetlerde yasal sorumluluklara, ulusal ve uluslararası standartlara uymayı, rüşvet ve haraç dahil, her türlü yolsuzlukla mücadele etmeyi,
- Kurumsal şeffaflık ilkelerimize paralel olarak sürdürülebilirlik politikamızla ilgili tüm uygulamalar ve gerekli düzenlemeler hakkında paydaşlarımızı bilgilendirmeyi taahhüt eder.
erusa Holding ve tüm grup şirketlerimiz için kaliteli ve güvenilir bir marka olma konusunda yürüttüğümüz çalışmalar ışığında, topluma, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve çevreye duyarlı yaklaşımımız ile iş sağlığı ve güvenliğinde riskleri en aza indirgemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmakta ve bu düzenlemelere tüm çalışanların aktif katılımı sağlanmaktadır.

İSG POLİTİKASI

    • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmayı temel prensip olarak kabul ederiz,
    • Sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için yöntemler geliştirir, hedefler ve yönetim programları oluştururuz,
    • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için riskleri belirler ve azaltacak önlemleri alırız,
    • Çalışanlarımız, tedarikçiler ve paydaşlarımızda güvenli çalışma ve yaşama kültürü oluşturulması ve farkındalık yaratılması için çalışır, İSG uygulamalarımızı ve politikamızı paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine açık tutarız,
    • Ayrıca, İş Kanunu ile bu Kanunlara bağlı Yönetmelikler gereği; risk değerlendirme analizi, acil durum eylem planı, temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş sağlığı güvenliği uzmanı bulundurma, iş yeri hekimi ve diğer sağlık personeli bulundurma konularında yükümlülükleri yerine getirmeyi,
    • Tüm çalışanlarımızın sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak ilkesiyle, iş sağlığı ve güvenliği politikamızı günün koşulları ve gelişmelere göre gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve gelişimi sağlamayı,
    • Sıfır kaza ve meslek hastalığı hedefimizle çalışanlarımıza faaliyet gösterdiğimiz her yerde yürürlükteki ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve mevzuaata uygun hareket etmeyi taahhüt ederiz.

KALİTE POLİTİKASI

Şirketimiz faaliyet alanlarında güvenilirliği, kalitede sürekliliği ve sektörlerde tutarlılığı ilke olarak benimsemiş ve buradan yola çıkarak,

Değişen dünya ve ülke koşullarına göre yatırımlarını ve kaynaklarını çeşitlendirerek rekabetçi piyasalarda lider olmayı,

AR-GE, innovasyon ve teknoloji konularında yatırımlarına devam ederken, tüm sektörlerde teknolojik yenilikleri iş süreçlerine adapte ederek şirket performanslarını ve üretimlerde verimliliği arttırmayı,

Değişen sektör ve pazar koşullarını sürekli değerlendirerek ve gözden geçirerek riskleri fırsatlara dönüştürmeyi, hedeflerimiz doğrultusunda riskleri etkin bir biçimde yöneterek iş süreçlerinde sürekliliği ve sürekli iyileştirmeyi sağlamayı,

Yürütülen faaliyetlerde kalite yönetim sistemimiz çatısı altında sağlık, can güvenliği, toplum huzuru ve çevreyi korumayı, ulusal ve uluslararası standartlara, yasa ve mevzuat şartlarına uygun davranmayı,

İnsan kaynaklarımızın bizim için en büyük değer olduğu bilinciyle, tüm çalışanlarımızın bilgi, eğitim ve sürekli gelişimlerini sağlayarak, kaliteli iş gücümüzün bir parçası olmaktan gurur duydukları lider bir şirket olmayı,

İş süreçlerimizde tedarikçilerimizle kalite anlayışımızın gereği olarak uzun dönemli işbirliği ilkesi doğrultusunda çalışmayı ve sürekli gelişmelerine destek olmayı,
Tüm faaliyetlerimizde ilgili taraflara ve tüm paydaşlarımıza değer yaratacak iş sonuçlarına ulaşmayı, şeffaf ve güvenilir bir şirketle çalışma ayrıcalığını sunmayı ve tüm süreçlerde kamuoyu bilgisine açık olmayı taahhüt eder.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., insan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğu inancı ile çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanıldığı, dürüst ve adil, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı ve fırsat eşitliği sağlamayı ve iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı sağlamayı hedefler.

Ticari faaliyetlerini insan haklarına saygı temelinde, dürüst ve ahlaka uygun olarak ifa etmeyi ve faaliyet gösterdiği her yerde kanunlara ve düzenlemelere uygun hareket etmeyi taahhüt eder.
Aynı hassasiyetle, çalışanlarından aşağıdaki ilkeler doğrultusunda hareket etmelerini ve etik ilke ve kurallara tam uyum sağlamalarını bekler. 
-Dürüst ve şeffaf bir yönetim anlayışı benimser, faaliyetlerini kurumsal yönetim ilkeleri ve etik kurallara çerçevesinde yürütür.
-İnsan haklarına saygılıdır.
-Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda şirket içinde kariyer imkanları sunar.
-İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş aktı süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya, ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlere entegre eder.
-Adil ve rekabetçi ücret politikaları, etkin ve objektif performans değerlendirme sistem ve uygulamaları ile başarıyı ödüllendirir.
-İnsan kaynakları politikalarını sürekli geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefler.
-Çalışanlarının insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğu bilinci ile güvenliğini sağlar ve korur.
-Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eşitlik esasına dayalı ve herhangi bir ayırım gözetmeksizin eğitim imkânları sağlar.

İş ve staj imkanları için aşağıdaki linkten başvuru yapabilirsiniz.

info@pamukovaelektrik.com.tr